Meløy Arbeiderparti for hydrogen

Hydrogen kan bli blant de viktigste energibærerne for framtida. I Glomfjord ligger alt til rette for grønn produksjon av hydrogen, til industri og transport i Nordland.

original

Vi går mot et samfunn som blir mer og mer energikrevende, samtidig som kravene til utslipp av klimagasser blir stadig strengere. I et slikt energisystem vil hydrogen kunne spille en viktig rolle for å sikre energiforsyning til transportsektoren og til industriproduksjon, uten utslipp av klimagasser.

I Nordland fylke har vi lang tradisjon for produksjon av hydrogen. I Glomfjord hadde vi verdens største hydrogenfabrikk i drift fra 1949 til 1993, hvor det ble fremstilt store mengder hydrogen for å lage ammoniakk til kunstgjødselproduksjon.

Meløy Arbeiderparti mener det er på tide å se på muligheten for å gjenoppta denne produksjonen av hydrogen. Med dagens teknologi, tilgangen på fornybar kraft og den kompetansen som vi allerede har i distriktet, bør alt ligge til rette for en større satsing på hydrogen som energi.

Også som forbruker av denne energien står Nordland i en særstilling. Som fergefylke nummer én, og med Bodøs ambisjoner om å bli «arktisk miljøby», bør hydrogen løftes opp som et høyaktuelt energisystem for framtiden.

Med den kompetansen som i dag finnes innen Glomfjord-industrien, vil Meløy Arbeiderparti støtte et pilotprosjekt som tar sikte på framstilling av hydrogen til bruk i ferger og annen transport. Kunnskapen fra et slikt prosjekt vil kunne gi signaler om hvordan hydrogen kan gagne samfunnet vårt – både i forhold til klima og lokal verdiskaping.